آخرین روشهای طراحی، دکوراسیون و مبلمان


معمار بیش ازهرسبک معماری دیگری به تجربه نیازهای واقعی پاسخ می دهند.همه ی عنصراعم از عواطف را احساسات مخاطبان،موقعیت مادی آنها وشیوه زندگی شان برطراحی داخلی یک فضا تاثیر می گذارد.همه چیز اعم از بیرون ودرون،فضای بسته وباز، بریکدیگر تاثیر متقابل دارند.صنعت نوپای معماری داخلی کشور ازین قاعده مستثنی نیست بلکه مفاهیمی چون آفرینش وخلق ونوآوری ایده ها درطراحی، ورد به عرصه خیال وجان بخشی به محیط پیرامونی، استفاده از امکانات ودانستهای موجود ذرطراحی وچیدمان واصولا نگاه هنرمندانه به مقوله معماری داخلی، درعمق بستر طراحی داخلی ریشه دوانده است. با این همه، یک جنبه دیگری هم درطراحی داخلی هست وآن طرد هرگونه تظاهرواعداست، همچن فرهنگ مدرن که همگان راتشویق می کرد فردیت واصالت خودرا تقویت کنند، فرهنگ معاصر امروزی قصد دارد همه چیز را همان طور که هست نشان دهد. به این معنا به مواد ومصالح و ساختاروسبک ومناسبات بیان طراحی داخلی وفضاهایی خارجی دراین رویکرد همه وهمه به واقعیت اجزای منفرد پیوند می یابند.از این روطرحهای دکوراسیون ومبلمان والگوهای آن همواره تغییرات کلی وجزئی هستند باید بگونهای طراحی شود که منطبق با خواسته های درونی انسان باشد، هدف اصلی ازانجام دکوراسیون ومبلمان، بالابردن زیبا سازی فیزیکی وهماهنگی آن با احساسات درونی انسان می باشد که جز باتاکید برروابطی چون عاملیت وعملکرد با فرم و…وهمچنین به وسیله عناصر متعلقه ومرتبطی چون رنگ، بافت و… مسیر ومقدورنمی باشد.طراحی دکوراسیون ومبلمان داخلی با بکارگیری عناصرفوق سعی دربهینه سازی فضاها ودست یابی به کارآیی وکارکرد مناسب درکنر زیبایی ومعناها می باشد.  امروزه بسیاری ازمعماران وطراحان داخلی فنگ شوی،این هنر را بصورت کلی وارد می کنند ومفاهیم جهان شمول آن را درخصوص طراحی مطلوب دارای اهمیت اساسی می دانند.فنگ شوی علمی است که فضا ومحیط درزندگی انسان را برسی کرده وانرژی موجود درمحیط رابه تعادل می رساند،بگونه ای که وقتی طراحی فضا، رنگ آمیزی، تهیه وچیدمان مبلمان و دکوراسیون داخلی براین اساس صورت گیرد می توان شادابی، نشاط، حرکت واحساس خوب را برای شخصی در خانه ایجاد کرد.فنگ شوی اگر به شکل مناسب بکاربرده شود، به برقراری تعادل درسیلان انرژی درمحیط کمک کرده و امکان خلق خانه هایی دارای حداکثر انرژی، سلامتی وهماهنگی را دراختیارمان قرار می دهد.این هنر مارا به سمت استفاده دقیق از نور، رنگ، مواد وچیدمان مبلمان سوق می دهد، انرژی منفی را حذف کرده وموجبات روش درون، سلامت وبرکت درمحیط خانه را فراهم می آورد.فنگ شویف راحتی وامنیت وزیبایی یک طراحی فکرشده را به همراه معماری ومعماری داخلی به ارمغان می آورد. درواقع با بکارگیری روشهای چون: روش هشت جهتی ، روش نه ستاره ، روش فلینگ استار می توانیم درطراحی ودکوراسیون فضا، ایده وروشی نو درطراحی داخلی معاصر ایجاد نمائیم .این هنر نیاز اساسی مارا که داشتن فضایی روح پرور ومکانی آرام والهام بخش است برآورده می سازد تا در نتیجه زندگی توام با خلاقیت، سلامت ، شعف، وفور نعمت و تعادل داشته باشیم.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خانه درباره ماتماس با ما