طراحی و اجرای بیمارستان اما موسی کاظم

 

امروزه دکوراسیون اداری بیمارستانها از اهمیت زیادی برخوردار شده و بغیر از فضاهای عمومی و پرستاری ، اتاقهای بستری بیمار نیز در دستور کار قرار گرفته اند .

مشتریبیمارستان امام موسی کاظم
ایجاد توسطمبلمان اداری آبنوس آرا
تاریخ تحویلسال 1399
مهارت هاطراحی و اجرای دکوراسیون اداری