مشتریبانک تجارت استان اصفهان
ایجاد توسطمبلمان اداری آبنوس آرا
تاریخ تحویلسال 1397
خدمات آبنوس آراطراحی وتغییرات دکوراسیون ساختمان مدیریت
مشتریشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
ایجاد توسطمبلمان اداری آبنوس آرا
تاریخ تحویلسال 1397
خدمات آبنوس آراساخت و نصب تجهیزات اداری ساختمان
مشتریشرکت سهامی بیمه ایران
ایجاد توسطمبلمان اداری آبنوس آرا
تاریخ تحویلسال 1398
خدمات آبنوس آرااجرای کمد دیواری و میزهای اداری
ساختمان شعبه صفه و کمدهای دیواری و دیوارکوب ساختمان مرکزی
مشتریپست بانک ایران
ایجاد توسطمبلمان اداری آبنوس آرا
تاریخ تحویلسال 1397
خدمات آبنوس آراساخت دکوراسیون و مبلمان اداری
مشتریشرکت سرمایه کذاری صنایع شیمیایی ایران
ایجاد توسطمبلمان اداری آبنوس آرا
تاریخ تحویلسال 1399
خدمات آبنوس آرادکوراسیون اتاق کنفرانس
مشتریگمرک استان قزوین
ایجاد توسطمبلمان اداری آبنوس آرا
تاریخ تحویلسال 1397
خدمات آبنوس آراساخت دکوراسیون و مبلمان اداری
مشتریشرکت سرمایه کذاری صنایع شیمیایی ایران
ایجاد توسطمبلمان اداری آبنوس آرا
تاریخ تحویلسال 1399
خدمات آبنوس آراخرید ، تحویل و پشتیبانی میز و کمد بایگانیساخت و نصب و پشتیبانی کانتر